Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/mikroeko/domains/tatrarunning.pl/public_html/wp-content/themes/tatrarunning/functions.php on line 57
class="single single-post postid-3159 single-format-standard">

Konkurs! Do wygrania pakiet startowy na Tatrzański Festiwal Biegowy

UWIELBIAMY BIEGACW TATRACH (1)

W ramach współpracy z Tatrzańskim Festiwalem Biegowym ( www.tatrafestbieg.pl ) ogłaszamy konkurs, w którym wygraną jest pakiet startowy w wybranym biegu organizowanym na Festiwalu ( Tatra Fest Bieg – 56km, 3100m. przewyższenia lub Tatra Vertical – 10km, 1200m. przewyższenia). Obydwa biegi odbywać się będą w pięknych rejonach Polskich Tatr Zachodnich i na głównej grani Tatr!

Druga nagrodą jest nasz oryginalny, lubiany przez wszystkich Buff Tatra Running 😉

Untitled design (13)

Zapraszamy serdecznie!

REGULAMIN KONKURSU Tatra Fest Bieg

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. 1. Organizatorem Konkursu (zwanego dalej “Konkursem”), jest stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim przy ul. Makuszyńskiego 15b, 34-500 Zakopane posiadająca nr NIP 736 163 51 08 (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. 2. Partnerem konkursu jest Tatra Running Obozy Biegowe
 3. 3. Fundatorem nagrody jest Organizator oraz Partner
 4. 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/TatraRunning/?fref=ts (zwanej dalej “Fanpage”)

 

 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:                                                                                                                    a)posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook                                                      b)zaznaczenie “Lubię to” Fanpage’u Organizatora – https://www.facebook.com/Tatrza%C5%84ski-Festiwal-Biegowy-263827867145626/?fref=ts         c)udostępnienie na swojej tablicy konkursowego wpisu opublikowanego w dniu 20 lipca na profilu Tatra Running ( www.facebook.com/TatraRunning)                                                                                   d)udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe i przesłanie odpowiedzi za pośrednictwem Fanpage Organizatora (https://www.facebook.com/Tatrza%C5%84ski-Festiwal-Biegowy-263827867145626/?fref=ts)
 3.  3. Konkurs trwa od dnia 21 lipca 20106 godz. 12:00 do 28 lipca 2016 godz. 23:59
 4. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Aplikacji Konkursowej
 5. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

 • 3. NAGRODA
 1. 1. Nagrodą główną w Konkursie jest pakiet startowy biegu (do wyboru) Tatra Fest Bieg lub Tatra Vertical organizowane w ramach Tatrzańskiego Festiwalu Biegowego.
 2. 2. Nagrodą dodatkową jest oryginalny Buff z logotypem Tatra Running
 3. 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 4. 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 • 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. 1. Wśród osób, które zalajkują Fanpage Organizatora  (https://www.facebook.com/Tatrza%C5%84ski-Festiwal-Biegowy-263827867145626/?fref=ts) i poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe wylosowanych zostanie dwóch laureatów- nagrody głównej oraz nagrody dodatkowej.
 2. 2. odpowiedzi na pytanie należy udzielać wysyłając wiadomość do Organizatora poprzez jego funpage (https://www.facebook.com/Tatrza%C5%84ski-Festiwal-Biegowy-263827867145626/?fref=ts)
 3. 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej z konta facebook Organizatora na konto facebook uczestnika. Informacja o wygranej nagrodzie zostanie umieszczona na Fanpage’u Tatrarunning oraz Fanpage’u Organizatora.
  Możliwy będzie odbiór osobisty nagrody głównej w dniu 12 lub 13.08 2016 r w Zakopanem, natomiast nagroda dodatkowa zostanie laureatowi przesłana pocztą na wskazany adres.
 4. 4. W celu potwierdzenia wyboru nagrody Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości dane zwycięzcy (imię i nazwisko)
 5. 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage Tatrarunning i Organizatora.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
 6. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 • 5. REKLAMACJE
 1. 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
 4. 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Comments

comments

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *